top of page
ค้นหา

ฝึกอบรม การให้ความรู้ ทางด้านเทคนิคและความสามารถของรถกระเช้า



ฝึกอบรม: การให้ความรู้ ทางด้านเทคนิคและความสามารถของรถกระเช้า

ทำไมต้องมีการให้ความรู้ ????


กฎหมายกำหนด : ผู้ควบคุมรถกระเช้า ต้องผ่านการฝึกอบรมตามประเภทของรถ

· ประเภทของรถกระเช้า

· ความปลอดภัยในการใช้งาน

· การใช้งานของรถกระเช้าแต่ละประเภท

· การควบคุมระบบขีดความสามารถ

· การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

· การตรวจสภาพความพร้อมก่อนใช้งาน

· การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

· การทดสอบภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ



การตรวจความพร้อมของรถกระเช้า หรือรถยกของ ปจ.2 โดยวิศวกร


กฎหมายกำหนด : การตรวจปจ 2.รถกระเช้าต้องมีการตรวจประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี


หน้าที่ : นายจ้างต้องดูแล ตรวจสอบเครื่องจักรนั้น ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยก่อนการใช้งาน


วิศวกรต้องดำเนินการตรวจ : วิศวกรควรมีความรู้ตามประเภทของรถกระเช้า (ตามชนิดหรือประเภทของรถกระเช้า นั้นๆ)


การตรวจเกี่ยวกับอะไรบ้าง ????



· โครงสร้างของรถกระเช้า(การชำรุดเสียหาย ระบบกระเช้าไม่ชำรุด ผุกร่อน ไม่เสียรูป)

· ตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นส่วนหรือกลไก (การจับยึด ของชุดกระบอกไฮดรอลิค ล๊อคแหวนล๊อค น๊อตล้อขันแน่นตามกำหนด ชุดกล่องควบคุม)

· ตรวจและทดสอบระบบการควบคุม (ประกอบด้วยระบบการชาร์ท เบตเตอรี่ สายไฟ การยึดแน่น การรั่วซึม ระบบการขับเคลื่อน ระเบรก การบังคับเลี้ยวฯ)

· ตรวจสอบประวัติการบำรุงรักษา (การตรวจดูประวัติการซ่อม การทดสอบทวนการซ่อม ว่าเรียบร้อย หรือยัง)

· ทดสอบความสามารถในทำงานตามข้อกำหนด (การทดสอบ การทำงานตัวเปล่า ทดสอบการลงฉุกเฉิน)

· การแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องจักร ก่อนใช้งาน (การตรวจเมื่อพบข้อบกพร่อง หรือการห้ามใช้ก่อนซ่อมให้แล้วเสร็จ (เกี่ยวความปลอดภัย ฯลฯ)

· เอกสารคู่มือ nameplate ข้อกำหนดของรถ (เอกสารคู่มือ เสป๊คของรถ ข้อกำหนดเฉพาะ)

· หลักการการทดสอบ ด้านวิศวกรรม (การทดสอบ หาค่าเปลี่ยนแปลง การลดตัว ระยะเวลาการทดสอบ)

· ถ้ามีการแก้ไขดัดแปลง ???(ต้องมีเอกสาร มีการคำนวณการแก้ไขเชิงวิศวกรรม มีการทดสอบ ตามผู้ออกแบบแก้ไข ดัดแปลง)



https://www.asia-5.com/



ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page